काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘ प्रचण्ड’ बिहीबार बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र पोखरा विश्वविद्यालयद्वारा संयुक्त रुपमा सञ्चालित भरतपुर आङगिक नर्सिङ क्याम्पसको उद्घाटनगरेका छन् ।

gl;{ª SofDk; pb3f6g ;df/f]x
aLkL sf]O/fnf d]df]l/on SofG;/ c:ktfn / kf]v/f ljZjljBfnoåf/f ;+o’Qm ?kdf ;~rflnt e/tk’/ cfªlus gl;{ª SofDk;df laxLaf/ dGtJo JoQm ub}{ g]kfn sDo’lgi6 kf6L{ -g]skf_sf cWoIf k’iksdn bfxfn… k|r08Ú. t:jL/ M gf/fo0f clwsf/L, lrtjg, /f;;

बिहीबार एक मन्तव्य व्यक्त गर्दै उनले भरतपुर आङगिक नर्सिङ क्याम्पसको उद्घाटन गरेका हुन् ।रासस

प्रतिकृया

प्रतिकृया